Monthly Archives: November 2014

Đa trí tuệ trình bày cho bác sĩ nhi khoa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tôi đã ở Việt Nam trong hai ngày qua trình bày thông tin về lý thuyết đa trí tuệ để bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hôm qua (tháng 22), tôi ở Hà … Continue reading

Posted in Cross Cultural Issues, Health, Multiple Intelligences, Speaking Events | Tagged , | Leave a comment

Multiple Intelligences Talks to Pediatricians in Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam

I have been in Vietnam for the past two days presenting information about the theory of multiple intelligences to pediatricians and other health care professionals.  Yesterday (November 22), I was in Hanoi and spoke to about 220 HCPs at the … Continue reading

Posted in Cross Cultural Issues, Education, Multiple Intelligences, Speaking Events, Uncategorized | Leave a comment

Educators Gather in Edmonton, Alberta for Early Childhood Education Conference

I spoke today in Edmonton, Alberta at the Alberta Teachers Association Early Childhood Education Council annual conference held at the Fantasyland Hotel, located in the West Edmonton Mall, the largest mall in North America (and until 2004, the largest mall … Continue reading

Posted in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Autism Spectrum Disorders, Awakening Genius, Early Childhood, Education, Intellectual Disabilities, Learning Disabilties, Neurodiversity, Speaking Events, Special Education | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment